Centrum Promocji Miasta Radomska

 

W Hotelu Porto*** uruchomione zostało pierwsze Centrum Promocji Miasta Radomska, mające na celu promocję lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej. W centrum organizowane są wystawy tematyczne dotyczące historii i specyfiki miasta Radomska na przestrzeni ostatnich stuleci. Każdy odwiedzający może obejrzeć film o historii miasta i regionu. Wykwalifikowany personel organizuje dla chętnych wycieczki krajoznawcze  po powiecie radomszczańskim m.in. na Górę Kamieńsk, spływy kajakowe, czy Zalew Cieszanowice. Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.

Przy Centrum Promocji Miasta Radomska funkcjonuje jedyna w Polsce wieża balonowa, która unosi pasażerów na wysokość 45m, by mogli podziwiać zapierający dech w piersiach panoramiczny widok na miasto i region. Atrakcja dostępna jest w sezonie letnim, po uprzedniej rezerwacji.


 

XIV Dni Kina 2019

 

Realizacja założenia projektu unijnego:

Aktywne włączenie się we współprace/organizowanie różnorodnych imprez  okolicznościowych wspólnie z instytucjami lokalnymi - np. Dni Kultury  Żydowskiej, Festiwal Smaków, Ogólnopolski Festiwal Zalewajki, Dni  Radomska, różnego rodzaju imprezy i festyny, inne.

Dni Kina – opis wydarzenia:

Projekt edukacyjny skierowany jest do  młodzieży i popularyzuje sylwetki polskich twórców filmowych oraz ich  dorobek artystyczny. Ideą przyświecającą organizatorom, jest nie tylko  upowszechnianie wiedzy z zakresu kinematografii, ale również przekazanie  za pomocą medium bliskiego młodym ludziom, humanistycznych,  uniwersalnych wartości i postaw. Cele przedsięwzięcia to m. in. poznanie  twórczości Gabrieli Muskały; kształcenie umiejętności odbioru i  wartościowania dzieł filmowych pod względem ideowym i estetycznym  promowanie świadomej dyskusji o kinie; odkrywanie potencjału twórczego  młodzieży, zapoznanie z warsztatem pracy aktora filmowego, reżysera,  scenarzysty, operatora i innych twórców filmu.

Tegoroczna edycja Dni Kina rozpocznie się 6 marca i obejmować będzie następujące elementy:

  • Warsztaty realizatorskie dla uczniów szkół średnich i podstawowych – prowadzenie Grzegorz Habryn i Aneta Wawrzoła (6 – 8.03.2019)
  • Warsztaty krytyki filmowej dla uczniów szkół średnich i podstawowych – prowadzenie Kaja Klimek (12.03.2018)
  • Konferencja filmoznawcza dla nauczycieli – prowadzenie Maciej Dowgiel (13.03.2019)
  • Przegląd filmów poświęcony bohaterce edycji (15 – 21.03.2019)
  • Warsztaty pastiszu filmowego dla uczniów szkół średnich – prowadzenie Katarzyna Zabłocka (18 – 19.03.2019)
  • Konkurs wiedzy o kinie „Życie i twórczość Gabrieli Muskały” dla uczniów szkół średnich (22.03.2019)
  • Konkurs na etiudę filmową dla uczniów szkół średnich
  • Uroczysta gala z udziałem Gabrieli Muskały (28.03.2019)

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Współpraca Hotelu Porto*** z I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku i Miejskim Domem Kultury w Radomsku przy organizacji Dni Kina, które odbywały się w dniach 6 – 28.03.2019r. Wsparcie poprzez udostępnienie bazy hotelowej dla gości w/w wydarzenia.

 

Centrum Promocji Miasta Radomska w wideoobiektywie

 

 

Centrum Promocji Miasta zostało utworzone w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej