05.05.2017

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska"

 

 

JAN SKUBISZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN SKUBISZ P.P.U.B. INKOMET informuje, że w dniu 05.05.2017 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z Centrum Promocji Miasta Radomska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu działanie: VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

Zakres planowanych zadań inwestycyjnych obejmuje m.in. roboty budowlane - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przeznaczonego do prowadzenia całorocznej działalności hotelowej, kulturalnej, szkoleniowej i rozrywkowej. Obiekt składał się będzie z dwóch części: istniejącego i działającego budynku hotelowego oraz przebudowanego i rozbudowanego istniejącego budynku, na którą składała się będzie: sala do ćwiczeń, sala multimedialna, pokoje hotelowe (18szt.), zaplecze kuchenne, wieża widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tereny zielone.

Cel projektu to poprawa konkurencyjności Hotelu PORTO*** poprzez unowocześnienie i rozwój jego oferty turystycznej.

Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania ośrodka hotelowego*** stanowiącego nowoczesną bazę turystyczną oraz Centrum Promocji Miasta Radomska.

Okres realizacji projektu: od 06.05.2017 roku do 30.06.2018 roku.

Całkowity koszt projektu: 7.607.058,00 zł. z czego z EFRR: 3.091.685,40 zł.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.